spec_img1 spec_img2
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний документ є офертою - пропозицією ПП Вінницька бізнес довідка укласти договір про надання прослуг на умовах викладених нижче. За даною офертою договір може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, якщо інше не буде встановлено окремою домовленістю сторін.
1.2. Дана оферта вступає в силу з дати її розміщення за адресою: http://superdovidka.com/oferta та діє до її відкликання Виконавцем. Викнавець має право в будь-який час на власний розсуд змінити умови оферти, або відкликати її. Зміни даної оферти вступають в силу з дати розміщення відповідних змін за адресою вказаною даному пункті.
1.3. Факт надходження грошових коштів Замовника в розмірі передбаченому обраним Замовником тарифним планом на поточний банківський рахунок Виконавця є підтвердженням прийому даної пропозиції – акцептом, після чого договір про надання прослуг є укладеним на вказаних нижче умовах:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах передбачених даним договором Замовник замовляє та оплачує, а Виконавець надає послуги по розміщенню інформації в мережі Інтернет, а також інші послуги відповідно до обраного Замовником тарифного плану, який є невідємною частиною даного договору. 
2.2. Опис тарифних планів міститься за адресою http://superdovidka.com/help/Paketyi_uslug_dlya_kompaniy. Замовник підтверджує ознайомлення та розуміння умов тарифних планів, а також повну та беззаперечну згоду з обраним Замовником тарифним планом шляхом укладення даного договору.
2.3. Виконавець з урахуванням даного договору, обраного Замовником тарифного плану, наданої Замовником інформації, на власний розсуд визначає порядок надання послуг за даним договором з урахуванням інтересів Замовника.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Оплатити послуги Виконавця у розмірі, визначеному обраним тарифним планом на поточний банківський рахунок Виконавця в українських гривнях. Послуги не надаються до дня надходження грошових коштів в повному обсязі на поточний банківський рахунок Виконавця та отримання Виконавцем усієї інформації необхідної для надання послуг. Якщо для продовження надання послуг необхідна доплата, Виконавець має право призупинити надання послуг до отримання усієї суми доплати.
3.2. Надавати Виконавцеві інформацію, необхідну для надання послуг відповідно до обраного тарифного плану, шляхом заповнення відповідних реєстраційних форм на сайті http://superdovidka.com/,  а також протягом 1 робочого дня надати будь-яку іншу пов’язану з наданням послуг інформацію на запит Виконавця направлений на e-mail Замовника. Виконавець визначає, яка інформація необхідна для надання послуг на власний розсуд. Надана інформація має відповідати суб’єкту який сплатив за надання послуг.
4. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Надавати послуги в порядку визначеному цим Договором та обраним Замовником тарифним планом. Строк надання послуг: розпочинається наступного робочого дня за днем отримання Виконавцем повної оплати, всієї необхідної інформації та закінчується через 1 календарний рік.
4.2. Послуги є наданими належним чином після розміщення Виконавцем інформації в мережі Інтернет (вчинення інших дій передбачених обраним Замовником тарифним планом) та складення сторонами акту приймання-передачі наданих послуг, або складання Виконавцем акту про надання послуг в присутності двох свідків.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 
5.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за достовірність та/або актуальність наданої Замовником інформації і за фактичну якість товарів/послуг Замовника. Відповідальність за негативні наслідки спричинені наданням недостовірної інформації несе Замовник.
5.4. Замовник за будь-яких умов не має права вимагати повернення коштів (їх частини) після спливу 14 календарних днів з дня отримання таких коштів.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
7. ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту прийняття (акцепту) Замовником оферти Виконавця. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у даному пункті та закінчується в останній день надання послуг.
7.2. Даний договір може бути достроково розірвано будь-якою з сторін без пояснення причин з повідомленням іншої сторони не пізніше ніж за 30 робочих днів до дати розірвання. Даний договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку на власний розсуд.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Виконавець та Замовник гарантують, що у них наявні всі права та можливості для укладення та виконання данного договору.
8.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 
8.3. Відносини між Виконавцем та Замовником регулюються також ПРАВИЛАМИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ розміщеними за адресою: http://superdovidka.com/help/term_of_uses в тій частині в якій вони не суперечать даній Оферті.
8.4. Замовник шляхом підписання даного договору надає згоду на обробку будь-яких своїх (контрольованих ним) персональних даних (в тому числі, але не виключно тих, які містять конфіденційну інформацію про особу (осіб)) та підтверджує своєчасність його повідомлення про права у зв'язку із включенням персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються (передаватимуться), тощо. Виконавець має право розміщати персональні дані Замовника на будь-яких носіях та ресурсах, видавати їх без обмеження третім особам, в тому числі за оплату, та вчиняти з ними будь-які інші діяння відповідно до даного договору та чинного законодавства України. Виконавець не несе відповідальності за копіювання персональних даних, розміщених на належних Виконавцю відкритих джерелах. Даний пункт діє протягом дії даного договору та продовжує діяти після припинення (розірвання) даного договору до отримання Виконавцем письмової заборони від Замовника на обробку персональних даних.
8.5. Замовник несе повну відповідальність за правильність та законність наданої відповідно до даного договору інформації та зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 
8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

 

ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ